6,85 Tấn

8,37 Tấn

7,9 Tấn

7,58 tấn

2,49 Tấn

3,49 Tấn

3,49 Tấn

4,99 Tấn

3,49 Tấn

1 Tấn - 1,5 tấn - 1,99 tấn

1,49 tấn - 2,49 Tấn

990 Kg

850kg - 900kg - 990kg

750 Kg

1,9 Tấn

3,49 Tấn

5,5 Tấn

7,1 Tấn

5,7 Tấn

7,4 Tấn

Nội dung đang cập nhật

Tải trọng: 28,4 Tấn

Tải trọng: 31,8 Tấn

Tải trọng: 32,7 Tấn

Tải trọng: 31,5 Tấn

Tải trọng: 33,11 Tấn

Tải trọng: 32,5 Tấn

Tải trọng: 32,1 Tấn

Tải trọng: 34,25 Tấn

Tải trọng: 32,7 Tấn

Nội dung đang cập nhật

Kinh Doanh Xe: 0938809469
Hỗ trợ kỹ thuật: 0934469191
Cung cấp phụ tùng: 0938809469